top of page

SOHO & NOHO

프로젝트: 소호앤노호 대치점_ 완공(2015. 10)

                 / 삼성동 도심공항 본점, 서면점, 서울스퀘어점

​타       입: 판매시설

​위       치: 서울 강남구 역삼로 423

연 면 적: 115.5m2 (35py)

bottom of page