top of page

Gallery Hoard_interior

2F. Gallery

1F. Cafe

1F. Restaurant

프로젝트: 호아드 갤러리, 카페, 레스토랑 인테리어 _ 2017

​타       입: 문화집회시설, 근린생활시설

​위       치: 서울 종로구 사간동 7

규        모: 갤러리 _ 198 / 카페 _ 59.4 / 레스토랑 _ 82.5

bottom of page